sp cert

F-skatt finns

Företagsförsäkringar finns

Medlem i ME

Företagspolicy

 

AK Schakt & Entreprenad AB strävar efter att tillgodose kundernas krav beträffande väl utförda arbeten med hög kvalité vilket även innebär förbättrande av vårt kvalitetssystem.

Vårt företag arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av verksamhetens utförande och resultat för att öka konkurrensförmågan och tillhöra toppen inom vår bransch.

Detta gör vi genom företagets specifika kvalitetsmål och genom att värna om medarbetarnas engagemang. Vi främjar personlig utveckling samt tillgodoser att personal får relevanta utbildningar.

AK Schakt är ett företag med brett utbud av maskin- och transporttjänster med fokus på kvalitet då vår målsättning är fortsatta samarbeten med nöjda kunder. Vi utför bland annat schakt- och markanläggningsarbeten, transporter, och uthyrning av entreprenadmaskiner. Vårt mål är att kunna leverera en helhetslösning för våra kunder.

 

AK Schakt ska följa för verksamheten gällande miljölagar, föreskrifter samt övriga krav.

Det är för företaget av största vikt att i möjligaste mån minska negativ miljöpåverkan och arbeta förebyggande mot föroreningar. Detta görs bland annat i följande åtgärder:

 

•Att om möjligt, vid inköp av produkter och redskap, välja de med minsta möjliga miljöpåverkan.

•I syfte att reducera farliga utsläpp och användningen av fossila bränslen jobbar vårt företag alltid för att optimera våra transporter.

•Genom hög återvinningsgrad av avfall arbeta för att främja miljön

•För att minska risken för onödiga reparationer samt utsläpp hålls våra maskiner och fordon i toppskick genom god daglig tillsyn och förebyggande underhåll.

 

 

Företaget strävar efter att upprätthålla en trivsam fysisk och psykisk arbetsmiljö. Genom att hörsamma vår personals synpunkter, vid exempelvis medarbetarsamtal och personalmöten, verkar företaget för att ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling inte skall förekomma på arbetsplatsen. För att uppnå maximal säkerhet, trivsel och trygghet i arbetet för såväl personal som kunder skall AK Schakt & Entreprenad AB uppfylla kraven enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna genom utformning av skyddsarbetsrutiner. Arbetsmiljöns risker förebygger vi bland annat genom:

 

•Fortlöpande utbildning

•Regler vid arbete på väg

•Ergonomiska verktyg

•Skyddsutrustning

•Variation i monotont arbete

 

Varje anställd på AK Schakt och Entreprenad AB skall vara medveten om sitt personliga ansvar och bidragande roll kring kvalitetsförbättringen och miljöarbetet inom företaget. Detta uppnås genom att följa givna instruktioner och verksamhetsrutiner.

 

AK Schakt & Entreprenad AB accepterar inte att någon uppträder påverkad på arbetsplatsen eller missköter sitt arbete på grund av någon form av alkohol- eller drogmissbruk.

 

 

Uppdaterat 16-03-15

Kvalitéts- och miljö samordnare

Christine Westman Bolling

Tel kontoret: 08-530 420 30

E-mail: chrisse@akschakt.se

 

Certifikat giltiga tom 200217

 

ISO 14001

ISO 9001

Copyright © All Rights Reserved